ΕΑ406 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ Η/Υ Ι

Αποτελεί την εξέλιξη του μαθήματος «Τρισδιάστατη ψηφιακή μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού έργου» τόσο σε θεωρητικό όσο και εργαστηριακό επίπεδο. Το μάθημα εμβαθύνει σε θέματα εφαρμογής ψηφιακού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική σύνθεση και κατασκευή με μια κριτική αρχιτεκτονική σκέψη και σύλληψη. Τα εργαλεία 3Δ ψηφιακής σχεδίασης και αναπαράστασης προσαρμόζονται στις ανάγκες της αρχιτεκτονικής σύλληψης και γίνονται το μέσο υποστήριξης, αρωγής και ανάδειξης όλων των πλευρών του αρχιτεκτονικού έργου (αισθητικό, λειτουργικό, κατασκευαστικό).
Η θεωρητική προσέγγιση σχετίζεται τόσο με τις έννοιες της διανυσματικής και ψηφιδωτής απεικόνισης, της ανάλυση κλίμακας, ψηφιακής αποτύπωσης και αντίστοιχων μετασχηματισμών όσο και με συμπληρωματικά συστήματα ψηφιακού σχεδιασμού, ενώ δίνεται έμφαση σε διεπαφές, σχέσεις και επικοινωνία μεταξύ τους με σκοπό την τελική εφαρμογή τους στις διαδικασίες αρχιτεκτονικής σύλληψης σε διάφορα περιβάλλοντα 3Δ ψηφιακής μοντελοποίησης.
Η εργαστηριακή προσέγγιση σχετίζεται με τον σχεδιασμό, χωροθέτηση, οργάνωση στοιχείων αρχιτεκτονικής σύνθεσης που θα προσαρμόζει και θα ενσωματώνει κριτικά τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων, επιλέγοντας το κατάλληλο ψηφιακό σχεδιαστικό περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μορφολογικά-διακοσμητικά, λειτουργικά όσο και δομικά-κατασκευαστικά θέματα που το εκάστοτε σχεδιαστικό περιβάλλον ή εργαλεία αναδεικνύουν με τον πιο προσαρμοσμένο τρόπο.

info

Κωδικός: ΕΑ406

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή