ΕΑ513 – ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη ή ομαδική συνεισφορά σε διεπιστημονικό περιβάλλον, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί ή να παραχθεί νέα σχεδιαστική πληροφορία. Το μάθημα επιτρέπει την ευαισθητοποίηση και επαφή των εκπαιδευόμενων με τον προγραμματισμό σε γλώσσα Visual LISP. Η συγκεκριμένη τεχνογνωσία με τη χρήση ψηφιακού σχεδιαστικού λογισμικού, σε συνέχεια αναλύσεων των αναγκών, επιτρέπει τη σύνταξη προγραμμάτων που επιλύουν πολλαπλά σχεδιαστικά αρχιτεκτονικά προβλήματα και αυτόματη διαχείριση των σχεδιαστικών αντικειμένων.
Η ψηφιακή σχεδίαση με προγραμματισμό επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την αυτοματοποίηση και την προσωποποίηση (customizing) διαδικασιών ψηφιακής σχεδίασης, τη δημιουργία πρότυπων προσαρμοσμένων σχεδίων, συμβόλων και βιβλιοθηκών, την δημιουργία, επεξεργασία και αυτόματο υπολογισμό γεωμετρικών τόπων και κατασκευών, την αυτόματη διαχείριση σχεδιαστικών και περιγραφικών δεδομένων (συνδυασμό χωρικών πληροφοριών, διαστάσεις, εμβαδά, συν/νες, γωνίες, σύγκριση και αξιολόγηση δεδομένων,κλπ), αυτόματη προσαρμοσμένη δημιουργία αρχιτεκτονικών προβολών όπως τομές, όψεις, κλπ., δημιουργία διεπαφών και αυτόματη σύνδεση με άλλα σχεδιαστικά περιβάλλοντα, κλπ.
Σκοπός του μαθήματος, μεταξύ άλλων, είναι τόσο η δημιουργία εργαλείων που αυτοματοποιούν τη ψηφιακή σχεδίαση και επιλύουν γεωμετρικής και αρχιτεκτονικής φύσης δισεπίλυτα προβλήματα, όσο και η ανάπτυξη πρότυπων προγραμμάτων που καθίστανται σημαντικά εργαλεία τα οποία συνεισφέρουν στη έρευνα, στη λήψη αποφάσεων και προτείνουν λύσεις ως αρωγοί σε διεπιστημονικά ζητήματα.

info

Κωδικός: ΕΑ513

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό επιλογής ΜΕ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή