ΕΑ603 – ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με μεθόδους ψηφιακής οπτικοποίησης–προσομοίωσης πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού με χωρική αναφορά (σχέδιο, χάρτης, εικόνα, βίντεο, ήχος, κείμενο, κλπ) και ειδικότερα μέσω της παρουσίασής τους με τη χρήση αλληλεπιδραστικών – πολυμεσικών εφαρμογών.
Η διαθεσιμότητα και δημιουργία υψηλής ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου καθώς και η επεξεργασία και παρουσίαση του είναι καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη δραστηριοτήτων χωρικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Η ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών συνεισφέρει σημαντικά και με πολλούς τρόπους στη παρουσίαση ενός αρχιτεκτονικού έργου (ψηφιοποίηση συστατικών, μετατροπή αρχιτεκτονικών στοιχείων σε διαδραστικά στοιχεία, διαδικτυακή προσομοίωση, εκπαιδευτική αναπαράσταση, δημιουργία σεναρίων, ρόλοι χωρικών αντικειμένων, επάλληλες χωρικές, σχεδιαστικές και περιγραφικές πληροφορίες, βελτιστοποίηση εργονομίας, ανάπτυξη προγραμματισμού, ψηφιακή ανάδειξη πόρων, ψηφιακός συμμετοχικός σχεδιασμός, διαχείριση ολοκληρωμένων διαδραστικών ψηφιακών κτιρίων, κλπ).
Η απόκτηση βασικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσα από μια κριτική προσέγγιση και προσαρμογή του γνωστικού αντικειμένου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των φοιτητών, επιτυγχάνεται μέσω παρουσίασης επιμέρους θεωρητικών ενοτήτων και εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων.
Οι θεωρητικές ενότητες αφορούν σε εισαγωγή βασικών θεωρητικών εννοιών τεχνολογίας πολυμέσων και διαδικτύου (υλικό και διαδικασία ανάπτυξης πολυμέσων, εικόνα, σχεδιοκίνηση, μοντελοποίηση, φωτορεαλισμός, ήχος-ακουστική, κλπ), σε μεθόδους – διαδικασίες ψηφιοποίησης πληροφοριών, στη παρουσίαση συσκευών (hardware) και στα χαρακτηριστικά λογισμικών (software) που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και χρήση πολυμεσικών εφαρμογών.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν στην εξοικείωση με βασικές λειτουργίες λογισμικών σχεδιασμού, δημιουργίας επεξεργασίας και αναπαραγωγής ψηφιακού υλικού το οποίο χρησιμοποιείται ως περιβάλλον αλληλεπίδρασης μεταξύ χρήστη και Η/Υ. Ειδικότερα οι εργαστηριακές ασκήσεις άπτονται ενοτήτων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με διανυσματική 3Δ μοντελοποίηση και εικονική πραγματικότητα, με ακουστική, ήχο και κείμενο σε ψηφιακή μορφή, με δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακής εικόνας και βίντεο, μέσω σχεδίασης, ανάπτυξης και παρουσίασης πολυμεσικών εφαρμογών αλληλεπίδρασης των συστατικών ενός αρχιτεκτονικού έργου.
Οι πρακτικές ενότητες πλαισιώνονται από την παρουσίαση ολοκληρωμένης πλατφόρμας προσομοίωσης και πολυμεσικής παρουσίασης υπό τη προσέγγιση εργαλείων αναπαράστασης, διερεύνησης και ανάλυσης του χώρου μέσω μιας δυναμικής προσαρμογής νέων μεθοδολογιών και λογισμικών.

info

Κωδικός: ΕΑ603

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή