ΕΑ704 – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Πολεοδομική νομοθεσία σχετικά με μελέτες και κατασκευές εσωτερικών χώρων.
Ειδικές πολεοδομικές διατάξεις σχετικές με ΑΜΕΑ, κτίρια ειδικής χρήσης, πιστοποίηση υλικών και τρόπου διαμόρφωσης επιφανειών τοίχων, δαπέδων και οροφών.
Εργατική νομοθεσία σχετική με κατασκευές εσωτερικών χώρων και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής παραγωγής αντικειμένων.
Προδιαγραφές ασφαλείας για τους χρήστες των εσωτερικών χώρων.
Προδιαγραφές ασφαλείας για έπιπλα και βιομηχανικά προϊόντα σχετικά με την χρήση τους είτε την παραγωγή τους.
Οικονομοτεχνικές μελέτες σχετικά με κάθε βιομηχανικό προϊόν ή έπιπλο.
Κοστολόγηση και οικονομικές μελέτες (προσφορά) αρχιτεκτονικών μελετών εσωτερικών χώρων.
Σύνταξη φακέλου αρχιτεκτονικών προτάσεων και οικονομικών προσφορών.
Διαχείριση έργου, χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός εργασιών.

info

Διδάσκων: Κώστας Παπαγούτης, MSc

Κωδικός: ΕΑ704

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 2

link

Ώρες / εβδομάδα: 2

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΓΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 50

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή