ΕΑ713 – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογικές εφαρμογές δημιουργούν και επεξεργάζονται χωρικά συστατικά με τρόπο που επηρεάζει τόσο τη χωρική αντίληψη όσο και την ίδια την διαδικασία αρχιτεκτονικής σύλληψης. 

Σκοπός του μαθήματος, εκτός από την προφανή παροχή γνώσεων και τεχνικών είναι  κυρίως η ευαισθητοποίηση και η συνεχής επικαιροποίηση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογίας που διέπουν τον χώρο, τα συστατικά και τις ιδιότητές του. 

Η θεωρητική προσέγγιση του μαθήματος συνίσταται κυρίως α) στη παρουσίαση των δυνατοτήτων και των επιλογών τεχνολογίας ως εργαλεία προσαρμογής και λύσης συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών ή συναφών αναγκών και β) στη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και της συνεισφοράς των νέων καινοτόμων χωρικών ψηφιακών εφαρμογών σε όλες τις επιστημονικές προσεγγίσεις και διαδικασίες του αρχιτεκτονικού χώρου (χωρική αντίληψη, σύλληψη, ανάλυση, σύνθεση, κλπ) κυρίως μέσω σύγχρονων διαδραστικών ψηφιακών αναπαραστάσεων.

Η εργαστηριακή προσέγγιση του μαθήματος συνίσταται σε μια κριτική παρουσίαση καινοτόμων διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών τόσο σε χρηστικό όσο και σε επίπεδο προσαρμογής και προσωποποίησης (customizing). Οι ψηφιακές εφαρμογές σχετίζονται με ολοκληρωμένες χωρικές μελέτες που διέπονται ενίοτε από προσαρμοσμένες διαδραστικές εικονικές περιηγήσεις (virtual tour), χώρους εικονικής πραγματικότητας (VR spaces) με χρήση ειδικών γυαλιών, διαδραστικές αναπαραστάσεις και περιήγηση αρχιτεκτονημάτων σε πραγματικό χρόνο σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας VRML σε όλα τα ψηφιακά μέσα (ΗΥ, Tablets, smartphones), κλπ. Η συνεχής εξέλιξη της αντίστοιχης τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη συνεχή επικαιροποίηση του γνωστικού αντικειμένου θα επιτρέπει στο μέλλον τη χρήση ψηφιακών αισθητήρων οι οποίοι θα συνεισφέρουν σε μια ολιστική ψηφιακή διαχείριση των συστατικών και ιδιοτήτων ενός αρχιτεκτονικού χώρου.

info

Κωδικός: ΕΑ713

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή