----------- ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε.Α. -----------   ------------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 07/12/2023) -------------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Πρόγραμμα Erasmus+

  1.  Σύναψη Δι-ιδρυματικής Συμφωνίας» (Bilateral Agreement) με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
    (University of Nicosia) (Πρόγραμμα Σπουδών Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου), στο πλαίσιο του Erasmus+KA1 Inter-Institutional Agreements 2021 –
    2027.