Κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Οι κατατασσόμενοι εισάγονται στο Τμήμα ΕΑ μετά από κατατακτήριες εξετάσεις στα παρακάτω
μαθήματα:

1. Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής Ι
2. Εικαστικά Θέματα Ι
3. Σχεδιαστική Μεθοδολογία

Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής Ι
Ύλη: Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης. Η τέχνη του προϊστορικού ανθρώπου. Η τέχνη της παλαιολιθικής και της νεολιθικής εποχής. Τέχνη των πολιτισμών της Ανατολής (Μεσοποταμία & Αίγυπτος). Η τέχνη της εποχής του χαλκού στην Ελλάδα (Μινωική, Κυκλαδική και Μυκηναϊκή). Η τέχνη στην γεωμετρική, αρχαϊκή & κλασσική εποχή. Η ελληνιστική τέχνη. Η τέχνη των Ετρούσκων. Η ρωμαϊκή εποχή. Η βυζαντινή τέχνη. Η τέχνη του Ισλάμ. Μεσαιωνική τέχνη στην Κεντρική Ευρώπη. Ιστορία της αρχιτεκτονικής και της Διακόσμησης από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τον μεσαίωνα.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Η. & A. Jamson, Ιστορία της Τέχνης – Η δυτική Παράδοση, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα 2011, κεφάλαια πρώτο έως και ενδέκατο.
Δ. Πλάντζου, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία, Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2016,
R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1991, (κεφάλαια Β, Γ, Δ, Ε(σελ 151-169), Θ, Ι, ΙΓ, ΙΖ(σελ456-486).

 

Εικαστικά Θέματα Ι
Ύλη: Το Μάθημα αποτελείται από δυο βασικούς άξονες, το Ελεύθερο Σχέδιο και το Χρώμα.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ: Βασικές αρχές Ελεύθερου Σχεδίου (σύνθεση ,αναλογία, τόνος). Υλικά ελευθέρου σχεδίου. Το σημείο, η ευθεία, το σχήμα. Καμπύλες-ελλείψεις Αξονικές δομές-προοπτική. Αρμονική χάραξη –πλαστικότητα. Ασκήσεις εκ του φυσικού με συνθέσεις απλών και συνθετών στερεών σχημάτων- αντικειμένων. Σχεδίαση με διαφορετικές πήγες φωτός. Σχεδίαση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Εισαγωγή στις μορφοπλαστικές δομές(δομή προσώπου-σώματος). Σχεδιαστική αναπαράσταση με κάναβο.
ΧΡΩΜΑ: Οι βασικές αρχές του χρώματος. Βασικές αρχές Χρωματικής σύνθεσης Κανόνες χρωματικών σχέσεων, σύνθεσης, αντιθέσεων, αρμονιών κλπ. Το Χρώμα στη Φύση. Χρωματική τονικότητα. Σχήμα και χρώμα. Σχηματικός πίνακας των συμπληρωματικών. Χρωματικός ___________κύκλος. Επιδράσεις χρωμάτων. Βασικά χρώματα, θερμά - ψυχρά - συγγενικά - παράγωγα. . Ασκήσεις χρώματος εκ του φυσικού με διαφορετικά υλικά. Χρωματική απόδοση υφών διαφορετικών υλικών. Διακοσμητικές εφαρμογές χρώματος σε αξονομετρικό και προοπτικό σχέδιο. Χρώμα σε μοντέλα αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού. Ασκήσεις χρωματικής αποκατάστασης
Ειδικότερα:
Στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ οι υποψήφιοι θα σχεδιάσουν εκ του φυσικού μια θεματική σύνθεση αποτελούμενη από απλά και σύνθετα γεωμετρικά στερεά αντικείμενα. Θα αξιολογηθούν συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια :
1.ΣΥΝΘΕΣΗ (Τοποθέτηση του θέματος μέσα στο σχεδιαστικό χώρο)
2.ΑΝΑΛΟΓΙΑ (σχηματική απεικόνιση, σχέση σχηματικών μεγεθών, αξονικές κατευθύνσεις-κλίσεις- προοπτικές συγκλίσεις )
3.ΤΟΝΟΣ (Απόδοση του χρώματος-φωτός σε 5μερή τονική κλίμακα)
4.ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ποιότητες σχεδίασης και αρμονία χάραξης-γραφής)
Σχεδιαστικός χώρος: χαρτί γραφής ματ 35Χ50cm(θα παρασχεθεί από το τμήμα).
Υλικά σχεδίασης: μολύβια διαφορετικής σκληρότητας- κυρίως μαλακά(από ΗΒ έως 4Β)

Στο ΧΡΩΜΑ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τόσο θεωρητικά στις βασικές αρχές του χρώματος και της χρωματικής σύνθεσης όσο και εργαστηριακά στην εκπόνηση χρωματικών ασκήσεων και χρωματικών συνθέσεων συγκεκριμένου θέματος.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Ίττεν Γιοχάννες, Τέχνη του Χρώματος, Ένωση καθηγητών καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Αθήνα 2011, 18-113
Παπασταμούλης Κ. Το Σχέδιο και το χρώμα στη ζωγραφική , Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2005, σελ 34-45
Όλγα Κοζάκου- Τσιάρα, Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα, ΕΚΔ:GUTENBERG

 

Σχεδιαστική Μεθοδολογία
Ύλη: Μεθοδολογία ορθής αρχιτεκτονικής σχεδίασης μέσω προβολών του χώρου (κάτοψη, άνοψη, όψη, τομή). Αρχιτεκτονική αποτύπωση χώρων & αντικειμένων μέσω μεθοδολογίας σχεδίασή τους και χρήση κλίμακας, καννάβου, διαστασιολόγησης καθώς και αντίστοιχους συμβολισμούς των στοιχείων του χώρου. Αξονομετρικό σχέδιο. Προοπτικό σχέδιο χώρων και στερεών αντικειμένων με ένα, δύο ή περισσότερα σημεία φυγής. Εφαρμογές αρχιτεκτονικού, αξονομετρικού και προοπτικού σχεδίου με σύνταξη φακέλου μελέτης επαγγελματικής πρακτικής. Υλικά και τεχνικές παρουσίασης των σχεδίων. Προδιαγραφές για τη σχεδίαση και παρουσίαση μελετών χώρων (κλ. 1:20, 1:50) και ειδικών λεπτομερειών (κλ. 1:1, 1:2, 1:5, 1:10).
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Αγαλιώτου Χαρά, Σχεδιαστική Μεθοδολογία, Εκδόσεις Ιων 2010
Μαλικούτη Σ, Μεθοδολογία & Εφαρμογές Τεχνικού Σχεδίου, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2011, σελ 177-526
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γραμμικό Σχέδιο Β΄ Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα 1998, σελ 110-139
Αρφαράς Μ., Μελισσουργάκη Μ, Το γραμμικό Σχέδιο ΙΙ, Αθήνα 1993

 

Απαιτούμενα υλικά:
- σετ χάρακες (υποδεκάμετρο και τρίγωνα ορθογώνια 45 & 30/60 μοιρών),
- μολύβια ΗΒ,2Β
- σβήστρα άσπρη,
- βελόνα σχεδίου,
- χαρτοταινία,
- σετ τέμπερες με τα βασικά χρώματα (1 κίτρινο-lemon, 2 κόκκινο-magenta 3 κόκκινο-carmine, 4 μπλε-cyan, 5 μπλε-ultra-marine, 6 λευκό-titan, 7 μαύρο-ivory black),
- πινέλα στρογγυλά (ενδεικτικά Νο 4, 8, 10),
- παλέτα κλπ

Οι πτυχιούχοι κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

Οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα προαναφερθέντα μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν. Είναι υποχρεωμένοι όμως, να παρακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Με απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής (ΕΑ ΔΙΠΑΕ), τα οποία διδάχθηκαν στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, μετά από αίτησή τους με την οποία συνυποβάλλονται: 1. Αναλυτική βαθμολογία και 2. Περίγραμμα του προγράμματος σπουδών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 10 έως 25 Νοεμβρίου 2022. Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών (επικυρωμένα) και
Β) Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Ακαδ. έτος 2022-23: Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 (βλ. Πρόγραμμα και Μαθήματα για λεπτομέρειες ) :

Ωρα, διάρκεια και αίθουσα εξετάσεων ανά μάθημα:

Μάθημα                                            Ώρα                      Διάρκεια               Αίθουσα                                           Επιτηρητές
Σχεδιαστική Μεθοδολογία                9.00 -11.30             2,5 ώρες               Κτίριο ΣΤΕΦ- Αίθουσα Υ5              Φράγκου
Ιστορία Τέχνης & Αρχιτ/κης Ι          12.00 -13.30           1,5 ώρες                Κτίριο ΣΤΕΦ- Αίθουσα Υ3              Παντελαίος
Εικαστικά θέματα                               14.00 -17.00           3 ώρες                  Κτίριο ΣΤΕΦ- Αίθουσα Υ2              Κόκκινος

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φέρουν Αστυνομική Ταυτότητα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.

(Επικοινωνία τηλ. 2321049337, e-mail : decor@teicm.gr  ή   info@ia.ihu.gr)