----------- ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - 02/10/2023

Ερευνητικά Προγράμματα Τμήματος από μέλη ΔΕΠ (ως ΔΙΠΑΕ)

2018 - 2022

Καθηγητής: Dr Στέλιος Κουζελέας – Επίκουρος Καθηγητής

Ακαδ. έτος: 2022-2023

Πανεπιστήμια: Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) (Dr Στέλιος Κουζελέας, Μέλος ΔΕΠ) – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Κωδικός έργου: Κωδικός έργου: 6839 (ΕΛΚΕ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τομέας ειδικότητας: Ανάδειξη οικομουσείων και ψηφιακές αναπαραστάσεις εικονικών περιηγήσεων.

Γενικό Θέμα: «Eco.Muse – ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ».

Ειδικό Θέμα: «Ανάδειξη ανοιχτών οικομουσείων μέσω ψηφιακών διαδραστικών εικονικών περιηγήσεων».

Καθηγητής: Dr Στέλιος Κουζελέας – Επίκουρος Καθηγητής

Ακαδ. έτος: 2018-2020

Πανεπιστήμια: Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) (Dr Στέλιος Κουζελέας, Μέλος ΔΕΠ) – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Κωδικός έργου: Κωδ. Έργου 5671, Κωδ. δικαιούχου: 501103 (ΕΛΚΕ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Φορέας χρηματοδότησης: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές- ΕΔΒΜ34» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τομέας ειδικότητας: Ψηφιακές αναπαραστάσεις.

Γενικό Θέμα: «Εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων και εδαφική σήμανση. Ο ρόλος των καταναλωτών στη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συμμετοχικών συστημάτων πιστοποίησης»

Ειδικό θέμα: «Σχεδιασμός διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής πιλοτικού εργαλείου ψηφιακής αναπαράστασης διαδικασιών εγγύησης ενός Συμμετοχικού Συστήματος Εγγύησης»