Προκήρυξη δύο υποτροφιών για τα προγράμματα French + Science – Καλοκαίρι 2024 στη Γαλλία- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

ο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προκηρύσσει δύο υποτροφίες για τα παρακάτω επιστημονικά προγράμματα:

1/ Montpellier : « Περί αειφόρου ανάπτυξης » – Accent français. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα βρεις εδώ: Dépliant Développement durable.

 

* Ημερομηνίες διεξαγωγής προγράμματος: από 9 έως 28 Ιουνίου 2024

 

2/ Brest : « Θαλάσσιες Επιστήμες και Τεχνολογίες » – Ciel Bretagne. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα βρεις εδώ: Dépliant Développement durable.

 

* Ημερομηνίες διεξαγωγής προγράμματος: από 17 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2024

 

■ Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Φοιτητές τρίτου έτους που διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο γνώσης B2 στην αγγλική γλώσσα και προέρχονται από πανεπιστημιακά τμήματα που θεωρούνται συναφή με τα προτεινόμενα προγράμματα (βλ. λίστα επιλέξιμων τομέων σπουδών).

 

Επιλεξιμοι τομεισ σπουδων:

· Μηχανικών

· Περιβαλλοντικές επιστήμες με την ευρύτερη έννοια

· Βιοεπιστήμες

· Ναυτιλιακές και βιομηχανικές σπουδές

· Οποιοσδήποτε άλλος τομέας επιτρέπει τη συνέχιση των σπουδών στους τομείς που σχετίζονται με τα προγράμματα που προσφέρονται στο Montpellier και στη Brest

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

– Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, ελάχιστου επιπέδου γνώσης B2 (υποχρεωτικά)

– Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας για όσους φοιτητές διαθέτουν (προαιρετικά)

– Βεβαίωση εγγραφής στο 3ο έτος ενός εκ των επιλέξιμων τομέων σπουδών, σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

– Αντίγραφα των βαθμολογιών των τελευταίων 2 ετών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

– Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, έως 600 λέξεις συνολικά, που περιγράφει τους λόγους για την επιλογή του συγκεκριμένου θερινού προγράμματος και τις προοπτικές συνέχισης των σπουδών

– Βιογραφικό σημείωμα

– Συστατική επιστολή από έναν καθηγητή πανεπιστημίου

 

→ Ο φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση scus@ifg.gr, με την ένδειξη: Candidature bourse « French + Sciences »

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων: Κυριακή 14 Απριλίου 2024 στις 23:00

Institut français de Grèce