ΕΑ205 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙ

Το μάθημα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων ΙΙ του Β’ εξαμήνου, πραγματεύεται τον δημιουργικό σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων της Κατοικίας. Η προσέγγιση του σχεδιασμού της κατοικίας γίνεται μέσω του προβληματισμού, της διερεύνησης και της εξοικείωσης των φοιτητών με έννοιες που αφορούν την Κατοίκηση, το Πολιτισμικό καικοινωνικό περιβάλλον, τα ανθρωπομετρικά δεδομένα, τη μορφή, τη λειτουργία, τη δομή και την κατασκευή.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε οι φοιτητές να μπορούν να προσεγγίζουν συστηματικά και να επιλύουν μεθοδικά και δημιουργικά συνθετικά προβλήματα οποιουδήποτε χώρου κατοικίας. Το εφαρμοσμένο /εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει το σχεδιασμό εσωτερικών χώρων κατοικίας. Γίνεται συστηματική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης εσωτερικών χώρων σαν βασικό στάδιο του σχεδιασμού χώρων. Δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση κεντρικής συνθετικής ιδέας, η οποία θα νοηματοδοτήσει το σχεδιασμό του χώρου της Κατοικίας.
Επιδιώκονται οι παρακάτω στόχοι: η εξοικείωση των φοιτητών με την συστηματική προσέγγιση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εσωτερικών χώρων κατοικίας, η γνωριμία με τις βασικές έννοιες, τα λειτουργικά και δομικά στοιχεία που συνθέτουν το χώρο, η βαθύτερη γνώση και κατανόηση των ανθρωπίνων αναγκών και η σχέση τους με το χώρο της κατοικίας.
Ενθαρρύνεται η εξοικείωση με τη χρήση εκφραστικών μέσων, για την αναπαράσταση και περιγραφή του χώρου, σε κάθε στάδιο της συνθετικής διαδικασίας: σκίτσα, σχέδια δύο- τριών διαστάσεων, προπλάσματα- τρισδιάστατη μακέτα εργασίας, όπως επίσης και η ανάπτυξη προσωπικής δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας, η καλλιέργεια της ενεργούς συμμετοχής και της ομαδικής συνεργασίας και της δυνατότητας της δημόσιας παρουσίασης και υποστήριξης των μελετών τους.

info

Κωδικός: ΕΑ205

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Πιστωτικές μονάδες: 8

link

Ώρες / εβδομάδα: 6

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 200

.

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή