ΕΑ305 – ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΧΩΡΟ

Η αντίληψη του χρώματος στον χώρο. Η ανάλυση του χρώματος στον χώρο. Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων των δομικών και των διακοσμητικών υλικών. Η παρατήρηση των χρωμάτων στο χώρο.
Ο ιστορικός ρόλος του χρώματος στην διακόσμηση. Το χρώμα στην υπηρεσία της εικόνας και του συμβολισμού του χώρου. Η πολυπλοκότητα και η συνοχή της λειτουργίας των χρωμάτων σε έναν εσωτερικό χώρο.
Μέθοδοι και τρόποι επιλογής των χρωματικών συνθέσεων στο χώρο. Επεξεργασία των χρωμάτων μέσα στην τελική σύνθεση.
Χρωματική σημειολογία και εφαρμογή στη σκηνογραφία. Βασικές αρχές της χρωματογράφησης ενός εσωτερικού χώρου και μιας εξωτερικής επιφάνειας. Αχρωματικοί και χρωματικοί τόνοι. Ποσοτική κατανομή των χρωμάτων στον χώρο. Μεθοδολογία των μελετών χρωματογράφισης. Τα χρώματα του χώρου κάτω από το φυσικό είτε το τεχνητό φως.
Εργαστηριακές ασκήσεις με χρωματικές εφαρμογές στο τρισδιάστατο χώρο, αναλογική και ψηφιακή αναπαράσταση του χρώματος στο χώρο.

info

Κωδικός: ΕΑ305

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή