ΕΑ604 – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δομή και λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας.
Πόλεις και κτιριακό δυναμικό, επίδρασή τους στην κοινωνική δομή, την συμπεριφορά, τις πράξεις και τις σχέσεις των ανθρώπων.
Η παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος και η ιδεολογία της αναπαραγωγής του χώρου.
Ερμηνεία των μηχανισμών και των διαδικασιών που διέπουν την παραγωγή και την χρήση του δημοσίου και του ιδιωτικού χώρου στις διάφορες κοινωνίες.
Σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογή τους οργάνωση των δημόσιων και ιδιωτικών εσωτερικών χώρων.

info

Διδάσκων: -

Κωδικός: ΕΑ604

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 6

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΓΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή