ΕΑ604 – Sociology of Space

Structure and function of modern society
Cities and buildings potential, their impact on social structure, behavior, actions and people’s relationships
Η παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος και η ιδεολογία της αναπαραγωγής του χώρου.
Production of built environment and ideology of the spatial reproduction
Interpretation of mechanisms and processes governing production and use of public and private space in different societies

info

Professor:

Code: ΕΑ604

Study semester: 6th

ECTS: 3

link

Hours/week: 6

General Infrastructure Courses (GIC)

Workload / semester: 75

Indicative Portfolio of student course work

Search by category or student last name