ΕΑ612 – ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Ι

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τον σκηνικό χώρο ως εικαστική και χωρική έκφραση της δράσης και του νοήματος ενός κειμένου. Ερευνάται ο σχεδιασμός «χώρου μέσα στο χώρο», η εφήμερη κατασκευή που συνδιαλέγεται δυναμικά με το υπάρχον κέλυφος. Η σκηνογραφική σύνθεση αποτελεί το χωρικό περιβάλλον που σχεδιάζεται και εικονοποιείται για τη συγκεκριμένη ιστορία του κειμένου.
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι ποικίλοι τρόποι προσέγγισης, ερμηνείας και μεταγραφής ενός νοήματος που προκύπτει από τη μελέτη ενός κειμένου, με εικαστικούς όρους. Μελετάται η μεθοδολογία και η οργάνωση που οδηγούν στη διαμόρφωση μιας νέας πρότασης σχεδιασμού, μέσω του μετασχηματισμού του κειμένου σε χώρο.
Γίνονται ασκήσεις σχεδιασμού που βασίζονται σε αποσπάσματα θεατρικών έργων, ή σε σύντομα λογοτεχνικά κείμενα και δημιουργία σκηνογραφικών συνθέσεων μικρής κλίμακας.

info

Κωδικός: ΕΑ612

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή