ΕΑ701 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ VΙΙ

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι η συντήρηση και διατήρηση νεώτερων αρχιτεκτονικών μνημείων σε συνδυασμό με το αντικείμενο του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την Ελληνική λαϊκή αρχιτεκτονική, τη συσχέτιση της με τον τόπο, το κλίμα, τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τις αρχές και τις μορφολογικές επιλογές. Εμβάθυνση στη μελέτη εσωτερικών χώρων σε παραδοσιακά- διατηρητέα κελύφη, κυρίως με χρήση κατοικίας με έμφαση στη μορφολογία, τη δομή, τον κτιριακό τύπο, την εσωτερική διάρθρωση, τον διάκοσμο και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Το θεωρητικό μέρος γίνεται με διαλέξεις που αφορούν την προστασία και επανάχρηση παραδοσιακών κτιρίων και την ανώνυμη λαϊκή αρχιτεκτονική.
Το εφαρμοσμένο /εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει δύο μελέτες (projects) (ομαδική και ατομική εργασία) που αφορούν την επέμβαση και τη συνολική συνθετική διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων σε συγκεκριμένα κτιριακά κελύφη.

info

Κωδικός: ΕΑ701

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 8

link

Ώρες / εβδομάδα: 6

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 200

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή