ΕΑ803 – ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

Το μάθημα εξετάζει τη σχέση χώρου, μορφής, γλώσσας και αναπαράστασης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Στο χειρισμό άλλων καλλιτεχνικών πεδίων όπως η λογοτεχνία και η αφηγηματική τέχνη για την εκμαίευση ιδεών για την δημιουργία του χώρου, αλλά και για την ερμηνεία-μετάφραση αφηρημένων νοημάτων σε χωρικές λύσεις.
Το μάθημα οργανώνεται σε δύο άξονες, την θεωρία και την εφαρμογή. Το θεωρητικό σκέλος αποτελεί και το υπόβαθρο για το εφαρμοσμένο σκέλος του μαθήματος και είναι αλληλένδετο με την συνθετική άσκηση.
Στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες εκπονούν μια ολοκληρωμένη μελέτη [project], κάνοντας χρήση των θεωρητικών κειμένων που έχουν αναλυθεί, στο μάθημα.

info

Διδάσκων: -

Κωδικός: ΕΑ803

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή