1. Μάθημα ΕΑΔΣΑ ΕΕ “Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο”
Θα δηλωθεί και θα εξεταστεί μόνο στο ΧΕ όπου έχει αντιστοιχηθεί με το μάθημα ΕΑ ΧΕ “3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση Αρχ. έργου” του ΧΕ του ΕΑ. (Ενδεχόμενη παράταση δηλώσεων από εβδομάδα για όσους δεν κατάφεραν να το δηλώσουν)

2. Μάθημα ΕΑΔΣΑ ΧΕ “Σχεδιαστική μεθοδολογία με ΗΥ – Θ + Ε”
Θα δηλωθεί και θα εξεταστεί μόνο στο ΕΕ όπου έχει αντιστοιχηθεί με το μάθημα ΕΑ ΕΕ “Σχεδιαστική μεθοδολογία με ψηφιακά μέσα” του ΕΕ του ΕΑ.