Σας ενημερώνουμε ότι  για την συμμετοχή των φοιτητών στις Εξετάσεις (Εργαστηρίων – Θεωρίας) με φυσική παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ένδειξη «ΠΡΑΣΙΝΟ» στις λίστες του Edupass. Όσοι φοιτητές δεν εμφανίζονται στη λίστα του edupass ή έχουν την ένδειξη «ΚΟΚΚΙΝΟ» δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος και η συμμετοχή στις εξετάσεις.

Για τους φοιτητές που δεν θα προσέλθουν σε εξέταση μαθ΄ήματος λόγω COVID-19, θα πραγματοποιηθεί άλλη εξέταση σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στο τέλος της εξεταστικής. Το παραπάνω ισχύει ΜΟΝΟ για όσους φοιτητές θα έχουν ένδειξη «ΚΟΚΚΙΝΟ» την ημέρα της εξέτασης.

Παρακαλείσθε να συνδεθείτε έγκαιρα (όσοι δεν το κάνατε ακόμη) και να υποβάλετε αίτηση στην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr».

Επίσης, οι συμμετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία  θα πρέπει να φέρουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, της ΚΥΑ. (βλ. απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΔΙ.ΠΑ.Ε: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A6%CE%9C46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%9E%CE%9C%CE%A9?inline=true).