Οι αιτήσεις έναρξης νέας πτυχιακής εργασίας θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος προς πρωτοκόλληση ως τις 25 Νοεμβρίου 2022. Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία αίτηση δε θα γίνει αποδεκτή.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας μετά την παρέλευση τριών συνολικά εξαμήνων από την ημερομηνία έναρξης της Πτυχιακής Εργασίας το θέμα αφαιρείται αυτομάτως από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια και αυτός/αυτή υποχρεούται να αναλάβει είτε νέο θέμα, είτε να τροποποιήσει το παρόν θέμα, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση όλη την διαδικασία από την αρχή. 

 

Βίκυ Κερτεμελίδου
δρ. αρχιτέκτων μουσειολόγος
Επίκουρη καθηγήτρια ΔΙΠΑΕ