ΕΑ605 – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση, προσαρμογή, συνέργεια φοιτητών και καθηγητών σε ένα ομαδικό και διεπιστημονικό περιβάλλον μελέτης. Η φύση του μαθήματος επιτρέπει τον καθορισμό ενός κεντρικού θέματος που θα διέπεται από πολλαπλές διεπιστημονικές προσεγγίσεις του αρχιτεκτονικού χώρου και θα εμπλέκει πολλούς καθηγητές με διαφορετικές συμπληρωματικές ειδικότητες και οπτικές γωνίες οι οποίες θα συνεισφέρουν σε μια ολιστική προσέγγιση του κεντρικού θέματος μελέτης.
Ειδικότερα, το μάθημα κάθε έτος έχει ως «βασικό κορμό» ένα διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο (πχ. αρχιτεκτονική σύνθεση, εικαστικά, κατασκευαστικά, ψηφιακά, κλπ) με τον εκάστοτε αντίστοιχο υπεύθυνο καθηγητή που επιβλέπει τη ροή και την επιστημονική προσέγγιση της μελέτης. Παράλληλα, συμπληρωματικές ειδικότητες άλλων τριών καθηγητών – «επιστημονικών συμβούλων» (σύνολο 4 καθηγητές) με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ολοκληρώνουν την διεπιστημονικότητα της μελέτης μέσω διαφορετικών επιστημονικών γνωμών και οπτικών γωνιών. Η χρονική εμπλοκή κάθε καθηγητή είναι ισότιμη εβδομαδιαίως ενώ η επιστημονική συνεισφορά του εκάστοτε καθηγητή προσαρμόζεται στην κεντρική επιστημονική στρατηγική και μελέτη που έχει χαραχθεί από τον υπεύθυνο καθηγητή του γνωστικού αντικειμένου – βασικού κορμού του μαθήματος.
Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα είτε συνολικής απασχόλησης των φοιτητών σε μια ενιαία διεπιστημονική μελέτη, είτε δημιουργίας ομάδων φοιτητών σε επί μέρους τμήματα της μελέτης (αναλυτική προσέγγιση) με σκοπό τη συνολική συγκρότηση και ολοκλήρωση / τελική σύνθεση της μελέτης (συνθετική προσέγγιση).

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

.

.

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή