----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

ΕΑ615 – Room Acoustics

Indoor Acoustics (related term: architectural acoustics) aims to raise awareness and familiarize students with the principles of acoustic design in rooms with special requirements (theatre, multipurpose hall, concert hall, training hall, etc.).

The theoretical part of the course examines the importance of sound as a key feature of space, affecting spatial design, involving a historic overview of acoustic design, introduction to the theory of sound, acoustic phenomena, acoustic comfort, basic acoustic indices, sightline design, image-source method etc.

The laboratory part is related to small exercises regarding the theory of sound, sound propagation, reflection etc., the concept stage of architectural/ acoustic design based on the principles of geometric acoustics, as well as to the measurement and calculation of basic acoustic indices. The course involves the design of a small-scale space, purposely built for oral performances (theatre, auditorium), in terms of the architectural concept, the calculation of optimum acoustic parameters, the use of acoustic software design and the appropriate material use and application.

info

Code: ΕΑ615

Study semester: 6th

ECTS: 3

link

Hours/week: 3

Type: Specialty Courses (SC)

Workload / semester: 75

Indicative Portfolio of student course work

Search by category or student last name