----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

ΕΑ301 – History of Art & Architecture ΙΙΙ

The artistic and architectural creation from the end of the 19th century until the middle of the 20th century. Through the comparative study of the most important works of art and architecture of the European and Greek artistic production of the 19th century, Modernism is examined in relation to the social and political context in which it developed.
Μέσα από τη συγκριτική μελέτη των σημαντικότερων έργων τέχνης και αρχιτεκτονικής του Ευρωπαϊκού και Ελλαδικού χώρου του 19ου αιώνα εξετάζεται το κίνημα του μοντερνισμού σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε.
The Modern Movement is examined as an expression in art and architecture: Futurism, Dandaism, De Stijl, Bauhaus, Constructivism. Surrealism. Abstraction, imagination, rationalism, utopia. The new architecture and the role of the architect in this context (Le Cobusier, Loos, et al.).
The International style and the most important representatives of the international architecture and finally the Greek artistic production in the first half of the 20th century with focus on the Generation of the 30s.

info

Professor:

Code: ΕΑ301

Study semester: 2nd

ECTS: 6

link

Hours / Week: 4

General Infrastructure Courses (GIC)

Workload / semester: 150

Indicative Portfolio of student course work

Search by category or student last name